การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี #สาขาวิชาการตลาด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
#สาขาวิชาการตลาด