การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29

การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) และการแข่งขันทักษะโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.)
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี