การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ประเภทกีฬา Esports ROV ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
ประเภทกีฬา Esports ROV 🎮🎮 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช