การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม Excellent Center โดย ดร.เจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เลขานุการ รมว.ศธ เยี่ยมชม Excellent Center อาชีวศึกษาอุดรธานี ชื่นชมความสำเร็จอาชีวะยกกำลังสอง
ดร.เจตน์ โสภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานศูนย์ Excellent Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี
โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหารครูและบุคลากร นำเสนอผลการจัดการอาชีวะศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชาต่าง ๆ และนำเสนอผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายอาชีวศึกษายกกำลังสอง
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้กล่าวนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาและความร่วมมือกับสถานประกอบการในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาอื่นๆ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียนรู้รอบๆวิทยาลับ และนำเสนอนวัตกรรมทางการบริหารภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของสถานประกอบการ BEYOND CAFE @ UDVC และ Super S Express
ทั้งนี้ ดร.เจตน์ โสภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ว่าสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายอาชีวศึกษายกกำลังสอง และศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษาอย่างทันสมัย จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษารวมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยชั้นนำของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการนี้ได้มอบนโยบายให้พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยเพิ่มขีดความสามารถในระดับที่สูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบกับวิทยาลัยต่าง ๆ และเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำพาสถานศึกษาให้ก้าวหน้า ทันสมัย และประสบความสำเร็จด้านการจัดการอาชีวศึกษาในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นต่อไป