การฝึกซ้อมย่อยแผนกวิชาเพื่อเตรียมรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ในระหว่างวันอังคาร ที่ ๒๗ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการฝึกซ้อมแต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมกำกับ ดูแล ควบคุมการฝึกซ้อม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่

การฝึกซ้อมย่อยแผนกวิชาเพื่อเตรียมรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ในระหว่างวันอังคาร ที่ ๒๗ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการฝึกซ้อมแต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมกำกับ ดูแล ควบคุมการฝึกซ้อม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ ในวันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี