การประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และ ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และ ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี