การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา #ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี