การประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

การประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล