การประชุม ชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA สู่สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติ โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุม ชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA สู่สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติ โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี