การประชุม ชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี

การประชุม ชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA
วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี