การประชุม คณะผู้บริหาร คณะวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

การประชุม คณะผู้บริหาร คณะวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๒๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี