การประชุม “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ” ณ ห้องประชุมโพศรี

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๑๗.๐๐ น.
การประชุม “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ”
ณ ห้องประชุมโพศรี