การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สวัสดิการร้านค้าหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สวัสดิการร้านค้าหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี