การประชุม การเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

การประชุม การเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
พร้อมตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมการในกิจกรรม และจับฉลากลำดับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโพศรี