การประชุม การชี้แจงงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ

การประชุม การชี้แจงงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม การชี้แจงงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอบแสตรคท์ แอสโซซิเอท เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการโครงการ ณ ห้องประชุมโพศรี