การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗