การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
๑. โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
๒. โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
๓. โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำตน จริยชนนำชาติ
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี