การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี