การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี