การประชุมออนไลน์ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา เรื่อง การใช้แบบประเมินผู้เรียนหนังสั้นสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียนอาชีวศึกษา

การประชุมออนไลน์ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา เรื่อง การใช้แบบประเมินผู้เรียนหนังสั้นสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี