การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้อง Convention Center ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้อง Convention Center ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ