การประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหารและครู นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

การประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ในวันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหารและครู นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒