การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private – Partnership : PPP) ระดับพื้นที่ วันศุกร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private – Partnership : PPP) ระดับพื้นที่
วันศุกร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ