การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมประดู่ ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมประดู่ ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี