การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี