การประชุมปรึกษาหารือ งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์) เพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมทั้งมอบเครื่องแบบให้แก่ยามรักษาการณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ

การประชุมปรึกษาหารือ งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์) เพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมทั้งมอบเครื่องแบบให้แก่ยามรักษาการณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ