การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม “โครงการสำนึกในพระคุณครูผู้การุณนิรันดร์กาล” (พิธีไหว้ครู) และกิจกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ “ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม น้องใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (UDVC Freshy ๒๐๒๔) ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม “โครงการสำนึกในพระคุณครูผู้การุณนิรันดร์กาล” (พิธีไหว้ครู) และกิจกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ “ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม น้องใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (UDVC Freshy ๒๐๒๔)
ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยนาย สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการ โครงการสำนึกในพระคุณครูผู้การุณนิรันดร์กาล” (พิธีไหว้ครู) และกิจกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ “ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม น้องใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (UDVC Freshy ๒๐๒๔)