การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด
วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้เป็นผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของจังหวัดอุดรธานี