การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโพศรี