การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบหน้าที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ประสานงาน ในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวัน พุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบหน้าที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ประสานงาน ในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวัน พุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี