การประชุมคณะกรรมการตามแผนการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.

การประชุมคณะกรรมการตามแผนการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางการบัญชีภาษีอากร อาคารอนุสรณ์ 78 ปี