การทำสัญญาโครงการปรับปรุงถนน และรางระบบน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แอบแสตรคท์ แอสโซซิเอท ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

การทำสัญญาโครงการปรับปรุงถนน และรางระบบน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แอบแสตรคท์ แอสโซซิเอท ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒