กลุ่ม HCIA-Storage v4.5 (คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) อบรมวันแรก ที่ห้อง 631 เวลา 09.00 น. ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการจังหวัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)

กลุ่ม HCIA-Storage v4.5 (คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) อบรมวันแรก ที่ห้อง 631 เวลา 09.00 น. ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการจังหวัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)