สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ

ตั้งอยู่ที่ …………เลขที่ 8 ถนนโพศรี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000………….
โทรศัพท์ ………..0-4224-6690……….. โทรสาร ………..0-4224-3236………..