สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8 ถนนโพศรี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
โทรศัพท์ 0-4224-6690 โทรสาร 0-4224-3236