ฝ่ายวิชาการ

ดร.อัชฌพร อังกินันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวนุ่มนวล หาหลัก
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ครูแผนกวิชาสามัญ

นางพจนีย์ ทองชื่น
หัวหน้างานทวิภาคี

ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นายสมชาย ทิพรักษ์
หัวหน้างานสื่อสารสนเทศ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวมาริษา กินานิกร
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ครูแผนกวิชาสามัญ

นางสาวอาริยา อุยพิตัง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล