ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธานินทร์ ทองเผ้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเอกรัตน์ นงค์นวล
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรัชนีนันท์ บรรเลงรมย์
หัวหน้างานบุคลากร
นางสุภมาส ไลเมือง
หัวหน้างานทั่วไป
นายอานนท์ ลีสีคำ
หัวหน้างานทะเบียน
นายวินพงษ์ มณีรัตน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวกัญศรินทร์ ขมิ้นเขียว
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภา นาแซง
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวชัชสนันท์ สมบูรณ์บัญฑิต
หัวหน้างานการเงิน